Етичен кодекс

Екипът на Институт по системна психотерапия спазва Етичния кодекс на Българска асоциация по психотерапия. 

Етичният кодекс е изявление на принципите на поведение във взаимоотношенията между различни индивиди с определени социални роли. Основното предположение на тези принципи е, че нарушаването им може да засегне интересите на пациента, клиента, обучаващия се, терапевта, обучителя, колегите; да ощети терапевтичната или обучителна програма, полето на психотерапия или обществото като цяло.

Принципите изложени по-долу са базирани на следните фундаментални норми:

Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки индивид твори своя собствен живот и колективно, ние творим обществото.

Всички човешки същества са с еднаква ценност, независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социалноикономически статус или сексуална ориентация.

Индивидите имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно. Пълен текст на Етичен кодекс на Българска асоциация по психотерапия. 

Екипът ни също така се ръководи и от Етичен кодекс на Българска асоциация по фамилна психотерапия.