Етичен кодекс

Екипът на Институт по системна психотерапия спазва Етичния кодекс на Българска асоциация по фамилна терапия (пълният му текст е по-долу) и на Българска асоциация по психотерапия.

Етичният кодекс е изявление на принципите на поведение във взаимоотношенията между различни индивиди с определени социални роли. Основното предположение на тези принципи е, че нарушаването им може да засегне интересите на пациента, клиента, обучаващия се, терапевта, обучителя, колегите; да ощети терапевтичната или обучителна програма, полето на психотерапия или обществото като цяло.

Етичен кодекс на Българска асоциация по фамилна терапия

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1.Този Етичен кодекс е изготвен в съответствие с Етичния кодекс на Европейската асоциация по фамилна терапия и е задължителен за всички членове на БАФТ независимо от техния статут или ниво на обучение.

1.2. Целта на Етичния кодекс е да установи стандарти за професионално поведение на членовете на БАФТ и да осигури информираност и защита на тези членове на обществото, които търсят услугите им.

1.3. В настоящия кодекс са упоменати етичните принципи и задължения на практикуващите и формиращи се психотерапевти по отношение на техните клиенти, колеги и обществеността.

1.4.Настоящият кодекс не описва изчерпателно възможните поведения или ситуации, които касаят етичните професионални стандарти на Асоциацията. Липсата на конкретно описание не следва да определя едно поведение или ситуация като етични или неетични.

1.5.Членовете, които имат въпроси или съмнения по отношение на етичността на конкретно поведение се насърчават да потърсят консултация от Етичната комисия на БАФТ, колеги, супервизори или компетентни органи.

II. ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

1. Общи принципи

1.1. БАФТ следва да насърчава популяризирането на фамилната терапия и доверието в нея като организира конференции, обучителни семинари и др., ръководени от високи етични и професионални стандарти.

1.2. БАФТ следва да съдейства за поддържането и доразвиването на професионалната компетентност на своите членове съгласно Стандартите за придобиване и поддържане на квалификация по системна терапия

1.3. Фамилните терапевти трябва да осъзнават необходимостта от етична бдителност  и да се отнасят с внимание по въпроси свързани с културата, класата, расата, пола, религията, възрастта, сексуалната ориентация, здравето и уврежданията на своите клиенти. Терапевтите трябва да избягват всички видове дискриминация.

1.4. Фамилните терапевти трябва да положат всички усилия, за да избегнат паралелни връзки с техните клиенти и студенти, тъй като това може да навреди независимата им професионална преценка и да увеличи риска от злоупотреба, в това число  лични, бизнес и / или сексуални отношения

1.5. Фамилните терапевти трябва да уведомят БАФТ, ако срещу тях има влязла в сила присъда, отнасяща се до дейността им или в резултат на дейността им като фамилен терапевт.

2. Специфични принципи

2.1. Отговорност към клиентите

1) Фамилните терапевти поставят своята компетентност и знания в услуга на своите клиенти. Следователно е необходимо да определят границите на собствената си компетентност и да предоставят само такива услуги, за които имат съответното образование и опит.

2) Фамилните терапевти трябва да поддържат нивото си на компетентност чрез непрекъснато обучение  и професионално развитие съгласно Стандартите на БАФТ.

  • Под * “Клиенти” следва да се разбират лица, двойки, семейства, екипи, агенции и консултантски групи и участници в изследванията.

3) От фамилните терапевти се изисква да са наясно, че собственото им физическо и психическо здраве влияят върху способността им да осигуряват етично и професионално обслужване.

4) Фамилните терапевти трябва да са наясно с влиянието, което имат върху своите клиенти  и да избягват да се възползват от доверието им за лична изгода.

5) Фамилният терапевт не трябва да използва професионални взаимоотношения за допълнителна лична, сексуална, религиозна, политическа или икономическа изгода или други непрофесионални интереси.

6) Терапията трябва да продължи само дотогава, докогато е от полза за клиентите.

7) Преди да започне терапията, фамилните терапевти трябва да дадат подходящо обяснение за естеството на предлаганата терапия, като гарантират, че клиентите имат възможност да вземат информирани решения и да правят избори относно естеството и хода на терапията.

8) Терапевтичната връзка е конфиденциална, независимо дали става дума за индивид, двойка или семейство. Фамилните терапевти са длъжни да спазват принципа на конфиденциалността.

9) В случай на вреда или риск за себе си или на други лица, поверителността трябва да бъде подчинена на задължението да се информират властите според действащите закони и практики.

10 ) Преди заснемане (аудио или видео) на терапевтична сесия/и трябва задължително да бъде получено писмено съгласие от клиентите. В него се упоменават целта и използването на съответния запис.

11) Всички изследвания, извършени от фамилните терапевти, включващи клиенти трябва да се правят при внимателно зачитане на етичните последици за всички страни.

12) Фамилните терапевти трябва да гарантират анонимност при представяне на случаи за обучение и групова супервизия, както и при използване на клинични материали за изследвания и публикации.

13) Записите на клиентите, включително бележките и лентите, трябва да се съхраняват на сигурно място. Всички лични данни, съхранявани под каквато и да е форма, включително по електронен път, трябва да бъдат обезопасени и поверително съхранявани, в съответствие с действащите закони и практики.

2.2. Отговорност към обучаващите се

1) Фамилните терапевти и супервизорите трябва да са наясно, че те могат да притежават значително влияние над своите студенти и обучаващи се  и трябва да уважават тези отношения. Доверието и конфиденциалността не трябва да бъдат нарушавани от супервизора по никакъв начин.

2.3. Отговорност към колегите

1) Фамилните терапевти  следва да уважават и зачитат своите колеги, както и да полагат усилия, доколкото е възможно и в интерес на своите клиенти, да си сътрудничат с други професионалисти, да обсъждат и да обменят информация при спазване принципа на конфиденциалността.

2) Фамилните терапевти не следва да накърняват злонамерено или безотговорно репутацията на друг член на БАФТ без основателни аргументи и доказателства.

3) Ако фамилният терапевт има съмнения, че поведението на колега може да е непрофесионално или че неговата компетентност е недостатъчна е длъжен да информира Етичната комисия на БАФТ

2.4. Професионална отговорност

1) Фамилните терапевти следва да поддържат честни и открити отношения със своите клиенти. Случаите, които не попадат в сферата на компетентност на фамилните терапевти, трябва да бъдат насочени към съответните професионалисти.

2) Фамилните терапевти трябва да следят и да се информират за съответните развития в изследванията и практиките на фамилната терапия, както и тяхното приложение.

2.5. Отговорност към медиите

1) Фамилните терапевти трябва да осигуряват подходящо представяне на фамилната терапия в медиите и / или обществената сфера (напр. Интернет, ТВ програми  и т.н.).

2) Фамилните терапевти следва да показват точно и обективно своите професионални квалификации и опит, когато се представят и рекламират

2.6. Отговорности към БАФТ

1) Всеки член на БАФТ следва да представя Асоциацията с уважение и да подкрепя нейната работа и програми.

II. НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

1. ЕТИЧНА КОМИСИЯ

1) Структурата, разглеждаща запитвания и оплаквания от етично естество, както и обжалвания на постановени санкции за нарушения на етичния кодекс, е Етичната комисия на БАФТ.

2) Етичната комисия на БАФТ се състои от трима члена, които се определят от Общото събрание на асоциацията. Председателят на Етичната комисия се избира от членовете й.

3) В своята работа Етичната комисия си поставя две основни цели: да окаже адекватна помощ на засегнатата страна чрез компетентна и независима  експертиза и да инициира диалог с колегата, чиято практика е поставена под въпрос. Ако е необходимо, да препоръча стъпки за възстановяване и подобряване на неговата професионална компетентност или да предложи санкции.

4) При получаване на запитване или оплакване, Етичната комисия изяснява същността на възникналия казус и, ако е налице нарушение оценява неговата степен на сериозност.

5) Подаването на сигнал до Етичната комисия трябва да бъде:

▪    Под формата на запитване (за тълкуване на определен казус спрямо Етичния кодекс) или жалба (с проверена и обоснована информация за нарушение на Етичния кодекс);

▪    В писмен вид – по електронна или обикновена поща – на адреса на председателя на комисията, с ясен подател и обратен адрес / телефон за контакт;

▪    Сигнал може да бъде подаден от всеки един член на асоциацията, както и от външни лица (напр. клиент или негови близки, представители на академичните среди и др.);

6) Етичната комисия информира всички заинтересовани страни за своите процедури, документира процеса и изготвя доклад за случая, който представя пред Управителнния съвет като спазва всички условия за конфиденциалност на засегнатите страни.

2. ДЕЙСТВИЯ И САНКЦИИ

1)  Етичната комисия изслушва и двете засегнати страни и проверява сведенията за нарушение. При неубедителни доказателства се търси по-нататъшно изясняване или, ако оплакването се окаже неоснователно, процедурата се прекратява с писмен отговор до подателя.

2) При констатирана неизрядност или нарушение с по-малка тежест, Етичната комисия би могла да препоръча стъпки за подобряване на професионалната компетентност на фамилния терапевт. Такива стъпки могат да бъдат: супервизия, интервизия и т.н.

3) При сериозни нарушения на Етичния кодекс, членът, извършил действието може да бъде освободен от изпълнителни или експертни функции в асоциацията (членство или специфична функция в Управителния съвет, членство в комисия, работна група и т.н.). Освобождаването може да бъде срочно (напр. за 1 година) или безсрочно.

4) При особено тежки нарушения на Етичния кодекс, както и в случай на отказ за сътрудничество с Етичната комисия, членът, извършил действието, следва да бъде предложен за изключване от БАФТ пред Управителния съвет на асоциацията. Изключването може да бъде срочно (напр. за 1 година) или безсрочно.